Možno bláznivá otázka a odpoveď na ňu je jednoznačné NIE. Každému logicky uvažujúcemu človeku je jasné, čo by to pre vývoj ľudstva znamenalo. Následky by na seba nedali dlho čakať a zrejme už o pár desaťročí by sme začali vnímať úpadok.

Keď sa však postupne prestáva vyučovať predmet, ktorý bol ešte v 18. storočí považovaný za základ vzdelávania, školám sa odporúčalo venovať mu tretinu vyučovacieho času a v Starovekom Grécku sa mu venovali polovicu času, môže mať aj to následky?

Možno Vás to prekvapí, hovoríme o predmete s názvom TELESNÁ VÝCHOVA.

Autori Branislav Antala a kolektív vo svojej publikácii s názvom TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA A SÚČASNÁ ŠKOLA, vydanej v roku 2014 uvádzajú:

Pohybová NEaktivita sa považuje za významný faktor všetkých druhov úmrtí, vzniku kardiovaskulárnych ochorení, vysokého krvného tlaku, cukrovky typu 2, metabolických porúch, niektorých druhov rakoviny a psychických ochorení. Posledné výskumy Lee a kol. (2012) uvádzajú, že vo svete je približne 5,3 milióna predčasných úmrtí každoročne viazaných na pohybovú NEaktivitu.“

V tej istej publikácii sa uvádza: „V správe Európskej komisie o stave telesnej výchovy na školách v Európe z roku 2013 na strane 26,  že Slovensko je jediná európska krajina, v ktorej došlo na stupni ISCED 1 k výraznému zníženiu počtu hodín povinnej telesnej výchovy.

S manželkou patríme už do kategórie seniorov, ale počas nášho života sme boli vždy pohybovo aktívni. Aj dnes pravidelne cvičíme a chodíme si zatancovať. Sme veľmi vďační, že počas našich školských rokov na základnej, strednej, ba ešte aj na vysokej škole bola telesná výchova neoddeliteľnou súčasťou vyučovania. Dnes vieme, že existuje priamy vzťah medzi fyzickým zdravím detí a ich výsledkami v škole.

O ČO VIAC SÚ DETI  FIT, O TO LEPŠIE SA IM DARÍ V ŠKOLE.

Nie je to tak, že ak sa bude dariť deťom v škole, potom budú mať čas, aby sa „zabávali“ športom.

Fyzická kondícia úzko súvisí so schopnosťou chápať a učiť sa. 

Okrem toho je tu ešte jeden fenomén, ktorý môže napomôcť lepšiemu prospechu detí v škole.

Zistilo sa, že deti, ktoré sa venujú športovej aktivite každý deň aspoň niekoľko minút, sú oveľa vyrovnanejšie, ich agresivita klesá až o 80 % a tým sa pomôže aj učiteľom, ktorí môžu v lepšom prostredí učiť deti, ktoré vnímajú.

Účelom tohoto článku nie je čokoľvek hodnotiť, či súdiť. Napísal som ho s účelom vedomého rozpoznania tejto situácie a z rozhodnutia, že ako rodičia a starí rodičia nesmieme pripustiť telesnú negramotnosť našich detí a vnúčat.

Presadzujme Telesnú výchovu ako reálnu šancu umožniť našim deťom stať múdrejšími, produktívnejšími a mentálne stabilnejšími.

Je zrejmé, že svoju prácu musí každý rodič odviesť v prvom rade doma, pri komunikácii so svojimi deťmi a vnúčatami. Vysvetliť im, prečo je telesná výchova potrebná a byť im aj príkladom.

Je smutné vidieť, ako sa niektorí rodičia snažia „ochrániť“ svoje deti písaním ospravedlneniek na hodiny telesnej výchovy.

V skutočnosti im robia veľkú medvediu službu.